Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

09:33
9786 7e17
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viaMonasi Monasi

February 22 2017

Goonzoo
15:31
2441 3390
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viakotfica kotfica
Goonzoo
15:25
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays (Jean-Paul Sartre)
Reposted frompensieve pensieve viacotarsky cotarsky

February 21 2017

Goonzoo
20:45
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viastylte stylte

February 20 2017

Goonzoo
17:36
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMrB MrB
Goonzoo
17:35
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viamilivanili milivanili
Goonzoo
17:33
9680 e336
17:29
7400 89aa
Reposted frompussyporn pussyporn viaMonasi Monasi

May 28 2015

Goonzoo
20:48

May 19 2015

Goonzoo
18:58
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajooo jooo

April 15 2015

Goonzoo
09:56
4613 73ff 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaMonasi Monasi
09:53
4989 8a49
Reposted fromohnina ohnina viastockholmsyndrome stockholmsyndrome
Goonzoo
09:35
Reposted fromfiguerola figuerola viayepyep yepyep
Goonzoo
09:34
6832 dc62
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaMonasi Monasi
Goonzoo
09:34

forsciencejohn:

“how’s the semester going?”

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Goonzoo
09:33
Pogubiliśmy się w tym wszystkim, zauważyłeś?
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viaMonasi Monasi
09:33
9144 32a0 500

itseasytoremember:

whisperingghosts:

stardogchampion:

Sean Bean is the fucking man.

It left out the part where he was defending a female friend from a creep in the fight and how he used a first aid kit to stitch up his own stab wound.

i mean he’s died enough to know what a mortal wound looks like

Goonzoo
09:32
8783 c3e2 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viaMonasi Monasi
Goonzoo
09:31
6506 4d0e 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viayepyep yepyep
Goonzoo
09:30
Kobiety w XXI wieku nie mówią, że są brzydkie. Mówią, że są grube.
— Małgorzata Halber
Reposted fromvestige vestige viayepyep yepyep
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl