Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

Goonzoo
22:39
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viamrsciastko mrsciastko
Goonzoo
22:39
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamrsciastko mrsciastko

June 17 2017

Goonzoo
15:24
0773 3c3d 500
Reposted frommsofall msofall viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 07 2017

Goonzoo
23:49
Reposted frombraindrops braindrops viajooo jooo

May 28 2017

12:18
8374 d914 500
Reposted fromAnimlaguy Animlaguy viaizab92 izab92

May 04 2017

16:42
0392 5f83 500
Reposted fromtwice twice viaalliwantisyou alliwantisyou
Goonzoo
16:40
0563 a1c2
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaLookrecja Lookrecja
16:40
Goonzoo
16:39
9458 fe89 500
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viajooo jooo

April 30 2017

Goonzoo
17:07
3171 8509
florence!

April 29 2017

00:14
7508 75f1

Search B&W Erotica by Themes & Tags at:

www.BandWNudes.Tumblr.com

Reposted frompussyporn pussyporn viajoannab joannab

April 26 2017

Goonzoo
18:09
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viacynamon cynamon

April 05 2017

Goonzoo
10:16
Reposted fromflachsen flachsen viamaua maua
Goonzoo
09:16
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viapinkdress pinkdress

April 02 2017

Goonzoo
07:27
6992 09e1
Reposted fromwerhamster werhamster viamikkelsen mikkelsen
Goonzoo
07:26
5946 5bf3
Reposted fromcavovo cavovo viaMonasi Monasi

March 15 2017

21:04
9792 1295 500
Reposted fromviirus viirus viablueberries blueberries
Goonzoo
20:47
5502 396c
Goonzoo
20:47
8162 a8bc 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viabosey bosey

March 11 2017

Goonzoo
16:34
(...) pisanie jest rzeczą bardziej intymną od łóżka. 
— Marek Hłasko, "Piękni dwudziestoletni"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl